Home National Umgomo ku-GBV wangemva kwesikole

Umgomo ku-GBV wangemva kwesikole

50
0
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA – OCTOBER 11: Higher Education Minister Blade Nzimande addresses the media on a new centralized system to deal with late tertiary education applications on October 11, 2012 in Johannesburg, South Africa. Nzimande said his department has also been helping matric pupils with career guidance as well as urging them to apply early for admission to tertiary educational institutions. (Photo by Gallo Images / The Times / Alon Skuy)

UMnyango Wezemfundo Ephakeme, Isayensi Nobuchwepheshe njengamanje uphothula uHlelo Lwenqubomgomo Ngobudlova Obusekelwe Kwezobulili (i-GBV) emkhakheni wangemva kwesikole, uNgqongqoshe uBlade Nzimande umemezele ngoLwesine. Uhlaka lwenqubomgomo yokuqala eyakhelwa ukubhekana ne-GBV ohlelweni lwePost-School Education and Training System (PSET), ihlose ukukhombisa i-GBV futhi ichaze ukubonakaliswa kwayo ngokwemithetho nezinqubomgomo ezikhona. Uhlaka lucacisa uhlaka lokulawulwa kwamazwe omhlaba kanye nolwezwe ngezimpendulo zezikhungo nezomnyango ku-GBV. Inikeza ukuholwa ezungeze izinhlaka, izindlela nezinqubo okufanele izikhungo zibeke ukubhekana ne-GBV. UNzimande uthe ubuholi be-University of South Africa (USAf) busebenzisana nomnyango ukwakha uhlelo lokusebenzisana lokuxazulula ukuphepha kwamakhampasi, kubandakanya nokuvikela izenzo zodlame nodlame olubhekiswe kwabesilisa. “Le nqubo izofaka inqubo yokuqoqa imininingwane ngesimo sezokuphepha nezinhlelo zokuphepha namasu emikhampasini yezwe lonke, kanye nokuhlonza izindaba eziphuthumayo ezizodingidwa ezikhungweni ngazinye. “Lokhu kuzobandakanya ukubheka izidingo zengqalasizinda yokuthola ukuphepha okungcono kumakhampasi angaxhaswa ngesikhwama somnyango wezingqalasizinda kanye nokusebenza kahle,” kusho uNzimande. Ukwenza ngcono ukufinyelela kwabasebenzi nabampofu Ngokuhambisana nezinto eziza kuqala kuMengameli uCyril Ramaphosa, uNzimande uthe kulo Mnyango eminyakeni eyishumi ezayo kuzogxilwa ekusetshenzisweni nasekukhuphuleni uhlelo lwayo lwemifundaze emikhakheni yamakholishi eyunivesithi kanye neTechnical Vocational Education and Training (TVET). “Lo nyaka sihlinzeka ngo-R34,5 billion ngohlelo lweNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ukuxhasa abafundi abavela kwizizinda ezingezinhle nabasebenzela ezifundweni zabo emakholishi e-TVET omphakathi nasemanyuvesi,” kusho uNzimande. Uthe zingaphezulu kuka580 413 izicelo zeNSFAS ezitholakele kanti ezingama-484 038 zingabafundi abasha kanti abafundi abangama-96 375 ababuyayo, kanye nezicelo ezingama-264 642 zabahlomuli abahlomulile iSouth African Social Security Agency’s (SASSA). “Phakathi kokunye okufeziwe, siyazigqaja ngokuthi ngonyaka ka-2018 senze umsebenzi wokukhuthala ukuqeda isikweletu esingumlando sabafundi abaphezulu kwabafundi beNSFAS ababhalise ngonyaka wezifundo ka-2018/2019. “Ngalo msebenzi, bonke abafundi ababuyayo eNSFAS ababuya nezikweletu zaseyunivesithi bavunyelwe ukuba babhalise inqobo nje uma besayina ifomu lokuvuma isikweletu. Lo msebenzi bewenzelwe ukuqinisekisa ukuthi abafundi abanezikweletu zomlando weNSFAS bazokwazi ukuphothula iziqu, ”kusho uNgqongqoshe. Uhulumeni uphinde wasebenza nomkhakha weyunivesithi ukugcina imali isemazingeni angabizi, ngenkathi ikhulisa kakhulu imali yokuxhasa abafundi abampofu nabasebenzayo. INSFAS yethulwa emakolishi e-TVET ngonyaka ka-2009 ngemali engango-R100 million – kanti ngonyaka ka-2018/19 le mali inyuswe yaya ku-R5 billion.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here